Privaatsuspoliitika

Ostutellimust esitades kinnitan, et olen teadlik, et Coffee Address OÜ, rg-kood 10260239, registreeritud aadressil Taevakivi tn 1 Tallinn Harjumaa 13811 (edaspidi tekstis „COFFEE ADDRESS“) ja ettevõtte koostööpartnerid töötlevad füüsiliste isikute isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi tekstis „isikuandmete kaitse üldmäärus“ või „määrus“). Üksikasjalik teave saadud isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse, töötlemise tähtaja ning Teie õiguste ja kohustuste kohta on esitatud Privaatsuspõhimõtetes. 

 

 

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Üldsätted

Privaatsuspõhimõtted kehtivad kõigile füüsilistele isikutele, kes teevad veebilehel www.espressoblue.ee (edaspidi tekstis „veebipood“) ostutellimuse ning kelle isikuandmeid töötlevad Coffee Address OÜ ja ettevõtte koostööpartnerid, kelle teenuseid ja/või kaupu veebipoest tellitakse.

Privaatsuspõhimõtete eesmärk on anda teavet veebilehe kasutaja ehk andmesubjekti isikuandmete töötlemise, töötlemise eesmärkide ja andmesubjekti õiguste kohta vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetele.

Isikuandmete töötlemine toimub ainult Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas.

Coffee Address OÜ küpsiste põhimõtteid vt siit.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Teenuste osutamine ja kaupade müük. Kogume isikuandmeid kliendi tuvastamiseks, lepingu ettevalmistamiseks ja selle sõlmimiseks; lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks; kauba tootja garantiikohustuste ja tarbijakaitseseaduses sätestatud tarbijaõiguste täitmise tagamiseks; kauba tagasivõtu tagamiseks; klienditeeninduse parendamiseks; arvelduste haldamiseks ning klientide nõuete läbivaatamiseks ja menetlemiseks.

Äritegevuse kavandamine ja analüüs. Kogume isikuandmeid oma äritegevuse kavandamiseks ja arvepidamiseks, töökvaliteedi ja tulemuste analüüsimiseks; klientide soovidest ja vajadustest laiema arusaama loomiseks; turu- ja arvamusuuringute teostamiseks; kliendi- ja rahuloluküsitluste korraldamiseks.

Muud juhud. Töötleme isikuandmeid eelnevalt kindlaksmääramata erijuhtudel, teavitades klienti andmetöötluse eesmärgist enne vastavate andmete saamist, ning erakorralistel juhtudel, kaitsmaks andmesubjekti või kolmandate isikute elulisi huve.

Vastutava töötleja kontaktandmed Andmetöötluse eest vastutab:

 

COFFEE ADDRESS OÜ

rg-kood 10260239

juriidiline aadress: Taevakivi tn 1, Tallinn Harju maakond 13811

tel: +372 6363895,

e-post: info@espressoblue.ee

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Veebipoe kasutajakonto loomisel (registreerimine ja administreerimine) töödeldakse järgmisi andmeid:

 • identifitseerimisandmed: eesnimi, perekonnanimi, parool;
 • kontaktandmed: telefoninumber, e-post.

 

Veebipoest tellitud teenuste pakkumisel ja/või toodete kohaletoimetamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • identifitseerimisandmed: eesnimi, perekonnanimi;
 • teenuse ja/või toote kohaletoimetamise teave: aadress;
 • kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber.

 

Vastutav töötleja ei töötle veebipoe kasutajate delikaatseid isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldakse veebipoes tehtud tellimuste täitmiseks.

 

 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 

Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid, tuginedes alljärgnevatele andmetöötluse alustele.

 

Alus

Töödeldavad isikuandmed

Kauglepingu ja selle täitmise, sh maksete tegemise haldamise alusel:

eesnimi, perekonnanimi, isikukood, pangakonto number, makse summa, arve number.

Seaduse alusel –

arveldusteabe kogumine raamatupidamisaktide täitmiseks:

eesnimi, perekonnanimi, isikukood, pangakonto number, makse summa, arve number.

Vastutava töötleja või kolmandate isikute õigustatud huvide alusel –

 andmesubjektide taotluste ja neile esitatud vastuste kogumine:

eesnimi, perekonnanimi, isikukood, andmesubjekti esitatud e-posti ja/või postiaadress, telefoninumber.

 

Isikuandmete säilitamise aeg

 

Isikuandmeid säilitatakse, kuni:

 • need on vajalikud soovitud eesmärgi täitmiseks;
 • kehtib õiguslik kohustus isikuandmeid säilitada;
 • andmesubjekt ja vastutav töötleja võivad realiseerida oma õigustatud huve õigusaktides sätestatud korras.

 

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

 

Isikuandmed edastatakse veebipoes tehtud tellimuse kohaletoimetamisega seotud koostööpartneritele, kes samuti neid andmeid töötlevad. Teavet kohaletoimetamisega seotud partnerite kohta vt siit.

 

Mõnel juhul võidakse isikuandmeid edastada ka teistele töötlejatele (nt e-posti server), samuti võidakse seaduses kindlaksmääratud juhtudel edastada isikuandmete alast teavet riigiasutustele või -ametnikele.

 

Isikuandmete säilitamine

Vastutav töötleja säilitab isikuandmeid vastavalt kindlaksmääratud isikuandmete töötlemise eesmärkidele ja isikuandmete töötlemise õiguslikele alustele, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 

 • seadusest tulenev kohustus säilitada andmeid teatud aja jooksul vastavalt õigusaktidele;
 • oma õigustatud huvide realiseerimisvajadus;
 • lepinguliste kohustuste täitmise vajadus;
 • andmesubjekti nõusolek teatud isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete töötlejatele ja koostööpartneritele kohaldatavad tingimused

Kõik töötlejad ja/või koostööpartnerid, kellel on seoses koostöölepinguga juurdepääs veebipoes esitatud isikuandmetele, peavad järgima samu isikuandmete töötlemise reegleid, mis on kehtestatud vastutavale töötlejale.

Andmesubjekti õigused 

Määruses nähakse ette mitmed õigused, mida saate meie poole pöördudes igal ajal kasutada. Kohustume tagama Teile võimaluse kasutada seda õigust ja täitma määruses ja muudes siduvates õigusaktides sätestatud vastutava töötleja või töötleja kohustusi.

Andmesubjektil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja andmete muutmist, kui need on ebatäpsed, või kustutamist, piirata andmesubjektiga seotud andmete töötlemist, õigus olla meie või kolmandate isikute huvidest lähtuva isikuandmete töötlemise vastu ning andmete ülekantavuse õigus vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatule. Isikuandmete töötlemise keelamise puhul ei töötle me enam Teie andmeid, välja arvatud juhul, kui andmete töötlemiseks on veenvad õiguslikud põhjused, mis on andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest olulisemad, või siis seaduslike nõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Pange tähele, et nimetatud isikuandmete töötlemist piiravad toimingud võivad mõjutada teenuse täitmist.

 Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas Teie andmeid töödeldakse või mitte, ja kui neid töödeldakse, saada andmetele juurdepääs ja nende kohta järgmist teavet: andmetöötluse eesmärgid; isikuandmete kategooriad; isikuandmete saajad; isikuandmete säilitamise aeg või kriteeriumid, mille alusel säilitamise aeg määratakse.

Juhul, kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, põhjendamatult või et nende töötlemine rikub muul viisil määruse või muude õigusaktide nõudeid, või kui teil on kahtlusi või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, palun ärge kõhelge ja esitage meile vastav taotlus, avaldus või kaebus aadressil: Taevakivi tn 1, Tallinn Harju maakond 13811 või saatke digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadresile info@espressoblue.ee. Vastame kõigile Teie küsimustele ja parandame võimalikud vead.

 

Juhul, kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, põhjendamatult või et nende töötlemine rikub muul viisil määruse või muude õigusaktide nõudeid, on Teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134.

 

Muudatused: Privaatsuspõhimõtteid on uuendatud 29.06.2021. aastal.