Tingimused

 

 

 

ESPRESSO BLUE KASUTUSTINGIMUSED

 

 

 

Iga ESPRESSO BLUE veebipoes pakutava toote ja/või teenuse tellija (edaspidi tekstis „KLIENT“) kinnitab, et on tutvunud veebipoe kasutustingimustega (edaspidi „tingimused“) ja kohustub neid järgima.

 

ESPRESSO BLUE kauba kohaletoimetamise tagab COFFEE ADDRESS OÜ, rg-kood              10260239 , Taevakivi tn 1 Tallinn Harjumaa 13811, tel: +3726363895, e-post: info@espressoblue.ee (edaspidi tekstis „COFFEE ADDRESS“).

 

 1. Mõisted. Tingimustes kasutatud mõistetel on alljärgnev tähendus.
  1. ESPRESSO BLUE – veebipood https://espressoblue.ee/, kust on võimalik soetada COFFEE ADDRESSi ja nende koostööpartnerite tooteid. ESPRESSO BLUE veebipoes pakutavate kaupade ja/või teenuste ostutellimuste vastuvõtmise, töötlemise ja täitmisega tegelevad COFFEE ADDRESS ja ettevõtte koostööpartnerid.
  2. KLIENT – iga veebipoes ostutellimust sooritav isik; kliendid – füüsilised isikud on tarbijakaitseseaduse kohaselt tarbijad ning nende suhtes järgime antud seaduses sätestatud kaitse-eeskirju.
  3. Pooled – COFFEE ADDRESS ja KLIENT.
  4. Tingimused – ESPRESSO BLUE veebipoe kasutustingimused, millega määratakse kindlaks poolte üldised kohustused ja vastutus, tellimuste esitamise kord, vaidluste lahendamise kord jms lepingu täitmisega seotud eeskirjad, millega KLIENT tutvub lepingu sõlmimisel. Tingimused on lepingu lahutamatu osa.
  5. Tellimus – KLIENDI täidetud taotlus kaupade ja/või teenuste ostmiseks.
  6. Leping – COFFEE ADDRESSi ja KLIENDI vahel sõlmitud kokkulepe, mis koosneb tingimustest ja vastastikku aktsepteeritud tellimusest.
  7. Tooted – lepingus märgitud KLIENDI tellimuses sisalduvad tooted ja/või teenused.
  8. Kohaletoimetamise aadress – lepingus märgitud KLIENDI aadress, kuhu tuleb tellimus kohale toimetada ja mille KLIENT on tellimuse vormistamisel märkinud.

 

 1. Tellimuse täitmine ja kohaletoimetamine

 Võite valida ja tellida mis tahes ESPRESSO BLUE veebipoes saadaval oleva toote.

  1. Tellimuse tegemiseks tuleb KLIENDIL täita veebilehel oleval tellimisvormil nõutud teave, mida vajame tellimuse täitmise ja kohaletoimetamise tagamiseks, sh, kuid mitte ainult, kohaletoimetamise aadress ja kontaktandmed.
  2.  ESPRESSO BLUE veebipoe mugavamaks kasutamiseks tagab COFFEE ADRESS KLIENDILE võimaluse registreerida oma kasutajakonto, luues KLIENDILE pärast registreerimise kinnitamist ainulaadsed identifitseerimisandmed. Kui KLIENT on ESPRESSO BLUE registreeritud kasutaja, vastutab ta talle loodud ainulaadsete identifitseerimisandmete (kasutajanimi ja parool) turvalisuse eest. Kui isik siseneb ESPRESSO BLUE veebipoodi ja teeb tellimusi, registreerudes KLIENDI ainulaadsete identifitseerimisandmetega, loeb COFFEE ADDRESS selle isiku KLIENDIKS, kusjuures KLIENT vastutab kõigi tema nimel tehtud tellimuste eest. Tellimuse tegemiseks ei pea tingimata olema registreeritud kasutaja.
  3.  ESPRESSO BLUE veebipoes tellimust kinnitades kinnitab KLIENT, et ta on tutvunud valitud toote ja/või teenuse kirjeldusega ning et see vastab KLIENDI seatud nõuetele ja vajadustele.
  4. Tellimuse sooritamisel salvestab KLIENT iseseisvalt KLIENDI tellimusega seotud dokumendid. ESPRESSO BLUE veebikeskkonnas ei pruugita teavet tehtud tellimuste kohta püsivalt säilitada.
  5. ESPRESSO BLUE veebipoes tellimust kinnitades nõustub KLIENT valitud toote hinna ja maksmise korraga. Tooted müüakse KLIENDILE tellimuse esitamise ajal kehtinud hinnaga. Toodete hind ja toodete eest makstav kogusumma on esitatud KLIENDI loodud ostukorvis. Kui KLIENT märgitud hinnaga ei nõustu, ei ole võimalik tellimust sooritada.
  6.  ESPRESSO BLUE toodete hinnad sisaldavad makse, sealhulgas käibemaksu. Toodete kohaletoimetamise tasu (kui see on ette nähtud) maksmine toimub ESPRESSO BLUE partnerite hinnakirja alusel.
  7. COFFEE ADDRESSil on õigus keelduda KLIENDI tellimuse kinnitamisest, kui:
   1. KLIENT ei ole täitnud kõiki toodete tellimise tingimusi;
   2. COFFEE ADDRESSil puuduvad tooted, mida KLIENT osta soovib.
  8. KLIENT tasub tellimuse eest enne lepingu sõlmimist vastavalt ESPRESSO BLUE kehtestatud maksetingimustele. Tellimust ei täideta enne, kui KLIENT on makse sooritanud.
  9. Leping loetakse sõlmituks hetkest, mil kõik alljärgnevad lepingu sõlmimise tingimused on täidetud:
   1. KLIENT sooritab ESPRESSO BLUE veebipoes tellimuse ja märgib kohaletoimetamise aadressi või viisi;
   2. KLIENT kinnitab, et on lepingut lugenud ja sellega nõus, valib makseviisi ja tasub tellimuse eest. Kui KLIENT ei ole lepinguga osaliselt või täielikult nõus, siis lepingut ei sõlmita;
   3. COFFEE ADDRESS kinnitab KLIENDI tellimuse ning saadab kinnitamist tõendava teabe ja arve elektrooniliselt KLIENDI taotluses märgitud e-posti aadressile.
  10. Tooted toimetab KLIENDILE tema valitud tarnija vastavalt kokkulepitud kohaletoimetamise tingimustele.

 

 1. Toodete kvaliteet ja garantiitingimused
  1. ESPRESSO BLUE veebipoes kuvatud toodete välimus võib KLIENDI kasutatavate elektrooniliste seadmete tõttu või muudel tehnilistel põhjustel erineda toodete tegelikust värvist, kujust ja suurusest.
  2. Tellimuse raames ostetud toote garantiiaja määrab tootja. Garantiiaeg ei mõjuta õigusaktides sätestatud KLIENDI õigusi.
  3. Garantii ei kehti ja/või KLIENDI pretensiooni ei rahuldata alljärgnevatel juhtudel:
   1. KLIENT ei järgi toote kasutuseeskirju ja tootja juhendis märgitud juhiseid;
   2. tuvastatakse toote omavoliline muutmine või omavoliline toote tarkvarasse sekkumine;
   3. defekt on tekkinud toote loomuliku kulumise tagajärjel või on tootel toote või selle osa kasutusotstarbest tulenev piiratud kasutusressurss;
   4. KLIENT ei saa esitada toote ostmist tõendavaid dokumente, garantii- ega ostukaarti.

 

 1. Taganemisõigus
  1. KLIENDIL (tarbijal) on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates toodete kohaletoimetamisest, täites lepingust taganemise avalduse või taganemisteatise vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale, esitades selle COFFEE ADDRESSile kirjaliku kinnitusena tellimusest loobumise kohta. Tähtajast peetakse kinni, kui KLIENT (tarbija) teatab taganemisotsusest enne taganemisõiguse tähtaja lõppemist. KLIENT ei saa seda õigust kasutada juhul, kui KLIENT ei ole tarbija ning kaugmüügilepingu tingimusi käsitleva valitsuse 20. mai 2014. aasta määruse nr 255 punktis 22 märgitud juhtudel.
  2. Juhul, kui KLIENT kasutab taganemisõigust, on KLIENT (tarbija) kohustatud tagastama saadud tooted täiskomplektis, kahjustusteta, esitades kauba ostu kinnitavad dokumendid vastavale kauplejale kooskõlas käesolevate tingimuste ja kehtivate õigusaktidega põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil KLIENT (tarbija) on vastavat kauplejat teavitanud oma tellimuse tühistamise otsusest. Taganemistähtaega loetakse järgituks ainult juhul, kui kaup tagastatakse enne 14 (neljateistkümne) päeva möödumist. Vastasel juhul arvestatakse, et KLIENT (tarbija) ei ole taganemisõigust kasutanud.
  3. Toodete tagastamisega seotud kulud kannab KLIENT (tarbija).
  4. Taganemisõiguse kasutamise korral vastutab KLIENT (tarbija) tellimuse raames saadud kauba kvaliteedi ja ohutuse eest kuni hetkeni, mil see on tagastatud COFFEE ADDRESSile.
  5. KLIENDIL on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates toodete kohaletoimetamise hetkest taotleda COFFEE ADDRESSilt toodete ümbervahetamist teiste kaupade vastu, kui need on ESPRESSO BLUE veebipoes saadaval ja alljärgnevatel tingimustel:
   1. tooted on kasutamata, pakend on alles ja kahjustamata;
   2. KLIENDIL on toodete saatedokumendid ja kaup on täiskomplektis.
  6. Pärast taganemisteatise saatmist ja kauba tagastamise tõendamist hüvitatakse toodete eest tasutud summa (välja arvatud KLIENT (tarbija) kauplejale tagastamisega seotud kulud) 14 ( neljateistkümne) päeva jooksul. Raha tagastatakse KLIENDILE (tarbijale) vastavalt KLIENDI (tarbija) poolt algselt kasutatud makseviisile, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul kui tagasimakset ei saa teha KLIENDI süül (ebatäpsed andmed, konto teenindamise piirangud jms), ei ole tegemist kauplejapoolse tagasimakse tingimuste rikkumisega.
  7. Taganemisõigus ei kehti õigusaktides sätestatud juhtudel, sealhulgas alljärgnevatel juhtudel:
   1. tooted riknevad kiiresti või nende kõlblikkusaeg möödub peagi;
   2. KLIENT (tarbija) on avanud pakendi kaubal, mida ei saa tervise- ja hügieenikaalutlustel tagastada;
   3. tooted on oma omaduste tõttu pärast kohaletoimetamist pöördumatult segunenud teiste asjadega.

 

 

 

 1. Lõppsätted
  1. Kahju tekitamise korral hüvitab süüdlaspool vastaspoolele ainult otsese kahju ega hüvita kaudset kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu.
  2. COFFEE ADDRESS ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud juhul, kui KLIENT ei ole vaatamata COFFEE ADDRESSi soovitusele ja KLIENDI kohustatusele tutvunud tingimuste ja/või lepinguga, kuigi selline võimalus on antud.
  3. KLIENDIL on keelatud kasutada tehnilisi vahendeid, mis võivad ohustada ESPRESSO BLUE veebipoe normaalset toimimist ja andmete turvalisust või piirata teiste kasutajate juurdepääsu ESPRESSO BLUE veebilehele.
  4. COFFEE ADDRESSi õigused
   1. Piirata või keelata KLIENDI juurdepääs ESPRESSO BLUE veebilehele eelnevalt teavitamata, tühistada KLIENDI registreerumine, kui KLIENT on üritanud kahjustada ESPRESSO BLUE stabiilset tegevust ja/või ei ole täitnud oma kohustusi.
   2. Peatada ajutiselt või lõpetada ESPRESSO BLUE veebipoe tegevus, teha ESPRESSO BLUE veebipoes või selle eraldi osades muudatusi, muuta selle sisu osaliselt või täielikult, piirata ESPRESSO BLUE veebipoes oste, muuta ESPRESSO BLUE veebilehe aadressi KLIENTI eelnevalt teavitamata.
   3. Loovutada lepingus sätestatud õigused ja kohustused igal ajal kolmandatele isikutele ilma KLIENDI nõusolekuta või KLIENDILE teatamata.
  5. Juhul kui ESPRESSO BLUE veebipoes on loodud lingid teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei vastuta COFFEE ADDRESS nendele veebilehtedele postitatud teabe või nendel tehtud toimingute eest, ei jälgi ega kontrolli neid veebilehti ega esinda neid juriidilisi või füüsilisi isikuid.
  6. Vääramatu jõu korral vabastatakse pooled sellise olukorra kestel vastutusest kohustuste täitmata jätmisel. Vääramatuks jõuks peetakse impordi- või ekspordipiiranguid, kaubanduspiiranguid, sõjamobilisatsiooni, tulekahjut, plahvatust, streiki ja muid üldtunnustatud vääramatu jõu asjaolusid. Pool, kes ei suuda vääramatu jõu tõttu oma kohustusi täita, on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul teavitama teist poolt vääramatu jõu asjaoludest ja nende eeldatavast kestusest.
  7. COFFEE ADDRESSil on õigus tingimusi muuta. Tingimuste muudatused jõustuvad nende avaldamisel ESPRESSO BLUE veebilehel. Kui KLIENT kasutab ESPRESSO BLUE veebilehte pärast tingimuste muudatuste avaldamist, arvestatakse, et KLIENT on tingimuste kõigi muudatustega nõustunud.
  8. Kõik käesolevast lepingust tulenevad lepingu või selle rikkumise, lõpetamise või kehtivusega seotud vaidlused, erimeelsused või pretensioonid lahendatakse lõplikult Läti Vabariigi kohtus.
  9. Elektrooniliselt poolte e-posti aadressile saadetud teated loetakse saadetuks lähetamise päevale järgneval päeval. Paberkandjal posti teel edastatud teated loetakse laekunuks 7. päeval pärast saadetise posti panemist.
  10. COFFEE ADDRESSi isikuandmete töötlemise tingimuste ja korraga on võimalik tutvuda siin: https://www.coffeeaddress.ee/isiku (andmete töötlemine).
  11. KLIENDIL on õigus pöörduda COFFEE ADDRESSi poole lepingu täitmisega seotud küsimustes, samuti pretensioonide korral, mis puudutavad lepingu raames ostetud toodete lepingutingimustele vastavust. Kui muudes lepingu täitmisega seotud dokumentides on KLIENDI küsimuste esitamiseks sätestatud teistsugune kord, võtab KLIENT arvesse nendes muudes dokumentides sätestatud korda.
  12. KLIENDI (tarbija) kirjalik pretensioon lepingus sätestatud nõuetele mittevastava toote või teenuse kohta vaadatakse läbi õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegadel. Muudel juhtudel vaadatakse KLIENDI kirjalikult ja suuliselt esitatud pretensioonid läbi 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise päevast, juhul kui ei ilmne täiendavate asjaolude väljaselgitamise vajadust.
  13. Kui KLIENT esitab pretensiooni seoses lepingu alusel ostetud kauba võimaliku defektiga, võib kauba saata kontrollimiseks tootja sertifitseeritud teeninduskeskusesse, et teha kindlaks, kas tegemist on tootja defektiga või pärast toote KLIENDILE kohaletoimetamist tekkinud defektiga.
  14. Lepinguga seotud küsimustes kohaldatakse Läti Vabariigis kehtivaid õigusakte, seejuures on KLIENDIL (tarbijal) õigus kasutada pretensioonide esitamiseks õigusaktides sätestatud tarbija õigusi. Kõik lepingu täitmisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, on vastavalt Eesti Vabariigi kehtivates õigusaktides sätestatule vajadusel võimalik kasutada kohtuvälist lahendit – tarbijavaidluste lahendamise komisjoni – https://www.ttja.ee/